Πρόγραμμα σπουδών

Το έργο Agile2Learn θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών - κωδικοποιημένη μορφή γνώσης, ένα σύνολο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τη διδασκαλία και την κατάρτιση και σχετίζονται με μεμονωμένους εκπαιδευόμενους για τον καθορισμό της εξατομικευμένης μάθησης.

Αυτό θα είναι ένα σημαντικό παραδοτέο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να είναι πιο αποτελεσματικοί στα εκπαιδευτικά τους έργα.

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το Agile2Learn θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό μάθημα και περιεχόμενο κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στο προσωπικό των σχολείων να διαχειρίζεται σωστά εθνικά και διακρατικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

 Ευέλικτη μάθηση Κοινότητα Πρακτικής

Το έργο θα δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής εστιασμένη στην ευέλικτη μάθηση καθώς και στην ανάπτυξη της αναγκαίας γνώσης αλλά και δεξιοτήτων. Η δημιουργία της κοινότητας πρακτικής θα ενισχύσει την σημαντικά την επίδραση του έργου.

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου

Οι εταίροι του έργου και οι συνεργαζόμενοι εταίροι θα αξιοποιήσουν ευρέως τα αποτελέσματα του έργου φτάνοντας σε σχετικές ομάδες-στόχους σε ολόκληρη την ΕΕ και κλιμακώνοντας τα αποτελέσματά του πέρα από τη σύμπραξη.