Projekt Agile2Learn zavádí agilní projektové učení do středoškolského vzdělávání jako nový rozšířený vzdělávací přístup na podporu rozvoje klíčových průřezových kompetencí potřebných v 21. století.

Projektové učení (anglická zkratka „PBL“) je dobře známý přístup, při němž studenti využívají své znalosti k řešení autentických problémů a dosahují výsledků, které mají význam. Studenti v rámci PBL využívají digitální nástroje k vytváření vysoce kvalitních výsledků založených na spolupráci. V projektu Agile2Learn jsou techniky PBL posíleny agilní pedagogikou, aby bylo dosaženo výše popsaného cíle.

Agilní pedagogika se pokouší vnést a rozvíjet řadu průřezových kompetencí.

Některé z nich jsou:

  • průběžná komunikace a interakce s různými zainteresovanými stranami,
  • týmová práce a sebeorganizace,
  • motivace,
  • empatie,
  • řešení problémů,
  • podnikavost,
  • přijímání změn,
  • vyvíjet funkční prototypy,
  • kritické myšlení a
  • reflexe

Jako hlavní transformační a výukovou pomůcku navrhujeme použít techniky agilního projektového řízení, neboť v současné době dochází k posunu od tradičních postupů projektového řízení k tzv. „agilnímu projektovému řízení“.